top of page
IMG_0206.JPG
Všeobecné obchodné podmienky nájmu vecí

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky predstavujú pravidlá a podmienky prenájmu hnuteľných vecí a príslušenstva, ktoré sú predmetom prenájmu, ich používania, nakladania s nimi a výkonu ďalších aktivít s tým súvisiacich ďalej aj len ako ( „VOP“).

1.2. Tieto Všeobecné podmienky prenájmu (ďalej len „VOP”) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí a ich príslušenstva (ďalej len „Zmluva“), ktorá je uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom, predmetom ktorej je dočasný prenájom hnuteľných vecí a je v súlade s ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení o zákonníku a účlom Zmluvy je umožniť Nájomcovi za úhradu krátkodobé alebo strednedlhé užívanie určitej veci alebo súboru vecí (ďalej len predmet "Predmet nájmu") vo vlastníctve Prenajímateľa. Tieto VOP sa uzatvorením príslušnej Zmluvy stávajú súčasťou obsahu takej Zmluvy.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom prenájmu podľa Zmluvy môžu byť hnuteľné veci, v tom to prípade vyhliadkový posed "Posed Vinic" alebo "Maringotka Vinica" a ich príslušenstva. ( ďalej len „Predmet nájmu“).

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1. Zmluva sa uzatvára prostredníctvom elektronického rezervačného formulára umiestneného na webových stránkách www.posedvinica.com . Odosláním Rezervácie pronajímateľovi nájomca potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, přičom s nimi súhlasí a uznává ich ako podmienky a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Nájomca je povinný vyplniť údaje v rezervačnom formulári úplne a pravdivo, pričom ďalšie alebo iné zmeny po jeho odoslaní prostredníctvom rezervačného formulára nie sú možné. Prenajímateľ si vyhraďuje neobmedzené právo odmietnuť Rezerváciu, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

4. Doba nájmu

4.1. Prenajímateľ poskytuje k užívaniu Predmetu nájmu na dobu určitú. Tá je špecifikovanú prostredníctvom rezervačného formuláru a jeho potvrdenia Prenajímateľom.

4.2 Nájomca má právo zmeniť dobu nájmu za nasledovných podmienok:

  • Zmena musí byť oznámená prostredníctvom zasleného emailu na adresu posedvinica@gmail.com

  • Zmena musí byť oznámená najneskôr 72 hodín pred započatím doby nájmu. Pokud je cena v nově vybraný termín vyšší než cena původního termínu bude tento rozdíl doplacen nájemcem do 48 hodin od schválení požadavku pronajímatelem.

5. Nájomné

5.1. Nájomné bolo stanovené na 89 až 139 Eur za 1 noc prenájmu v závislosti na dni prenájmu a nájomca je povinný ho uhradiť Prenajímateľovi podľa podmienok stanovených v potvrdzovacom emaily rezervácie z adresy posedvinica@gmail.com. Nájomca nesie počas celej doby nájmu plnú zodpovednosť za Predmet nájmu. V prípade , že nájomca v rozpore s touto Zmluvou spôsobí škodu na predmete nájmu či jeho vnútornom vybavenia alebo inventári, sa nájomca zaväzuje vzniknutie škody v plnej výške uhradiť .

5.2.  Rezervácia termínu prenájmu zaslaná prostredníctvom rezervačného formulára uvedeného na stránke www.posedvinica.com  nadobúda platnosť až v momente prijatia úhrady za prenájom na účet SK8465000000003651265276 vedený v 365.bank.

5.3. Nájomca má nárok na vrátenie Nájomného v prípade zrušenia rezervácie minimálne 21 dní pred termínom prenájmu. V prípade, že na uhradenie Nájomného bola použitá darčeková poukážka nemá Nájomca na vrátenie nárok.

6. Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu

6.1. Termín odovzdania prevzatia predmetu nájmu dohodnutý Zmluvnými stranami je uvedený v potvrdení Rezervačného formuláru zaslanom prostredníctvom emailu z adresy posedvinica@gmail.com.

6.2. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom pre riadne užívanie a zaistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmom.

6.3. Nájomca bude užívať predmet nájmu riadne, tak aby zabránili vzniku akejkoľvek škody a bez súhlasu prenajímateľa nesmie v prenajatom priestore realizovať žiadne zmeny , nájomca je ďalej povinný v deň skončenia nájmu odovzdať Predmet nájmu vrátane všetkých kľúčov späť prenajímateľovi , a to vstave , v ktorom ho prevzal , s prihliadnutím na bežné opotrebenie vzniknuté riadnym užívaním Predmetu nájmu. Pre prípad , že na predmete nájmu a jeho vnútornom vybavení a inventári vznikne škoda , je nájomca povinný vznik škody neodkladne oznámiť prenajímateľovi a škodu neodkladne a v plnej výške nahradiť.

6.4. Nájomca sa zaväzuje počas užívania Predmetu nájmu dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny uvedené v manuály zaslanom Nájomcovi na emailovú adresu uvedenú v rezervačnom formuláry.

6.5. Pri ukončení nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v posledný deň trvania nájmu v pôvodnom stave a to najneskôr do 11:00 daného dňa, v prípade, že nieje dohodnuté zmluvnými stranami inak. 

6.6. V prípade, ak nájomca nevráti predmet nájmu ani v dodatočnej lehote stanovenej v písomnej alebop emailovej výzve prenajímateľa je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 násobku denného nájmu za každý deň omeškania. Prenajímateľ je zároveň oprávnený sám zabezpečiť odobratie predmetu nájmu nájomcovi. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá nájomcovi vznikne v dôsledku porušenia povinností nájomcu odovzdať predmet nájmu po skončení doby nájmu, v prípade ak sa rozhodne nájomcovi sám predmet nájmu odobrať.

6.7. V prípade, ak nájomca predmet nájmu nevráti v nepoškodenom stave, je prenajímateľ oprávnený nájomcovi refakturovať náklady vynaložené na opravu predmetu nájmu.

6.8. Nájomca nieje oprávnený Predmet nájmu presúvať či meniť jeho polohu a rovnako nieje oprávnený prenajímať Predmet nájmu treím osobám.

7. Ukončenie nájmu

7.1. Zmluvné strany sa dohodli , že môžu nájomný vzťah založený Zmluvou ukončiť kedykoľvek dohodou zmluvných strán . Inak sa nájomný vzťah založený Zmluvou ukončí uplynutím Doby nájmu .

7.2. Odstúpiť od Zmluvy môže Prenajímateľ , ako aj nájomca , a to z dôvodov uvedených v §679 Občianskeho zákonníka .V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany nájomcu v dobej kratšej ako /21/dní pred zahájením doby nájmu , prepadá 50%nájomného prenajímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany nájomcu v dobej kratšej ako /14/dní pred zahájením doby nájmu , prepadá 100%nájomného prenajímateľovi.

7.3. Prenajímateľ je oprávnený okamžite vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty okrem iného v prípade, že Nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom nájmu, poškodzuje predmet nájmu alebo prenechá predmet nájmu do užívania tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa.

7.4. Prenajímateľ je oprávnený okamžite vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty okrem iného v prípade, že predchádzajúci nájomca poškodil Predmet nájmu tak, že ho nie je možné riadne užívať a Prenjímateľ sa tak zaväzuje vratiť Nájomcovi plnú sumu za prenájom, ktorý tak nemohol byť uskutočnený.

8. Darčeková poukážka

8.1 Aktuálne vzory a hodnoty darčekových poukážok sú zverejnené na stránke https://www.posedvinica.com/general-7

8.2 Záujemca o darčekovú poukážku  (ďalej len “záujemca”) objedná darčekovú poukážku z aktuálnej ponuky spoločnosti tak, že v objedvnávke z ponuky e-shopu vyberie: špecifikáciu darčekovej poukážky (podľa aktuálbeho výberu) a jej hodnotu a počet.

Záujemca obdrží prostredníctvom emailu informácie k spôsobu uhradenia. Po prijatí platby na účet je záujemcovi poukážka zaslaná na emilam alebo prostredníctvom pošty.

8.3 Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch.

8.4 Každá darčeková poukážka má svoj unikátny kód, ktorý je možné využiť iba raz. Platnosť darčekovej poukážky je uvedená priamo na poukážke a označuje termín, dokedy je možné najneskôr prenájom uskutočniť.

8.5 V zmysle § 7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní do doručenia elektronickej poukážky v prípade, že darčekovú poukážku nevyužil.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a zavedenia korektných vzťahov medzi Prenajímateľom a Nájomcom v zmysle príslušných ustanovení platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť, aj bez súhlasu Nájomcu. Prenajímateľ sa zároveň zaväzuje, že  nové VOP bez zbytočného odkladu zverejní na webovej stránke www.posedvinica.com

9.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k dohode nedôjde budú sa riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2022 a účinnosť dňom platnosti Zmluvy a teda potvrdením Rezervačného formuláru Nájomcovi a sú uverejnené na www.posedvinica.com

bottom of page